Horeca Crowdfunding Nederland

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kredietverlening HorecaCrowdfunding.nl

ALGEMEEN DEEL

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1 HorecaCrowdfunding.nl

Horeca Crowdfunding Nederland, hierna te noemen HorecaCrowdfunding.nl brengt investeerders en kredietnemers via haar website bij elkaar ten einde een kredietovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen. V.o.f. Horeca Crowdfunding Nederland is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, Beursplein 37.

1.2 De kredietnemer / geldlener / lener

De (rechts)persoon of -personen, of het (de) samenwerkingsverband(en) van de (rechts)personen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, aan wie volgens de Kredietovereenkomst de kredietfaciliteit ter beschikking is of zal worden gesteld;

1.3.A. De investeerder / kredietgever

De natuurlijk persoon die zijn privé-middelen beschikbaar stelt ten behoeve van de totstandkoming van de kredietovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt.

1.3.B. De schuldeiser

De gezamenlijke investeerders, die (als informele vereniging) als contractpartij van de kredietnemer optreden bij de kredietovereenkomst.

1.4 Kredietovereenkomst

Ofwel geldlening, ofwel kredietfaciliteit, ofwel schuldbekentenis, ofwel offerte waarmee de lening wordt bekrachtigd en waarin de betalingsvoorwaarden, rentes en uit de overeenkomst verdere voortvloeiende verplichtingen worden beschreven; in deze algemene voorwaarden verder te noemen: de Overeenkomst

1.5 Logo's

Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van HorecaCrowdfunding.nl en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden.

1.6 Advisering

HorecaCrowdfunding.nl is slechts een bemiddelend orgaan met als doel het tot stand brengen van een leenovereenkomst tussen partijen en zal een adviserende rol innemen om het gewenste krediet te optimaliseren.

1.7 Vrijwaring

HorecaCrowdfunding.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid aangaande het tot stand komen van de gewenste financiering. HorecaCrowdfunding.nl behoudt zich voorts het recht toe om op basis van motiverende redenen de aanvraag van een krediet af te wijzen. HorecaCrowdfunding.nl houdt zich het recht voor om aanpassingen in de opgegeven profielen door te voeren alsmede de plaatsing van een door kredietnemer opgegeven profiel te weigeren.

Artikel 2. Beschikbaarstelling van de gelden

De gelden zullen aan de kredietnemer beschikbaar worden gesteld zodra de Overeenkomst door alle partijen is bevestigd en de middelen beschikbaar zijn gesteld door de investeerder op de rekening van HorecaCrowdfunding.nl. De gelden die binnenkomen vanuit de investeerder zullen tijdelijk op een rekening van HorecaCrowdfunding.nl geplaatst worden. Boeking van de geldlening vindt plaats na ontvangst van alle door investeerder(s) toegezegde sommen. Er wordt geen rente vergoed noch aan investeerders noch aan kredietnemer over de periode dat de gelden op de 'tussenrekening' staan. HorecaCrowdfunding.nl verplicht zich om geboekte gelden zo snel mogelijk over te boeken aan kredietnemer(s), maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke vertragingen in de uitbetaling van de kredietsom die veroorzaakt worden door het uitblijven van toegezegde investeringsbedragen.

HorecaCrowdfunding.nl houdt zich het recht voor om, ook in geval van bovenstaande afhandeling, de gelden niet uit te boeken aan kredietnemer als HorecaCrowdfunding.nl hiervoor moverende redenen heeft. Geïnvesteerde bedragen zullen in dergelijke gevallen teruggeboekt worden aan de investeerders. Hiermee vervalt de overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende rechten en plichten. Er zullen in voorkomende gevallen geen kosten in rekening gebracht worden anders dan de eerder in rekening gebrachte publicatiekosten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

HorecaCrowdfunding.nl is nimmer aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen zoals deze zijn vastgelegd in de Overeenkomst. De kredietnemer(s) zijn tegenover de schuldeiser hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien één van betrokken partijen, zijnde kredietnemer dan wel investeerder, toegezegde verplichtingen niet nakomt, zal HorecaCrowdfunding.nl aanvankelijk bemiddelen in de nakoming van de verplichting. Indien alsnog de verplichting niet nagekomen wordt, houdt schuldeiser zich het recht voor de vorderingen uit handen te geven aan een incassobureau dan wel gerechtsdeurwaarder, waarbij de daarbij komende kosten voor rekening zijn voor de nalatige.

Artikel 4. Zekerheidstelling

Alle via HorecaCrowdfunding.nl tot stand gekomen overeenkomsten zullen in principe zonder verdere zekerheden worden verstrekt, behalve indien dit nadrukkelijk wordt vermeld bij een specifiek project. Noch HorecaCrowdfunding.nl noch de investeerder kan bij een correcte nakoming door kredietnemer aanspraak maken op andere zaken dan de geldelijke hoofdsom, vermeerderd met de rentecomponenten zoals deze gedurende de looptijd van de lening zijn afgesproken, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen en met uitzondering van de kosten/bedragen die hierna in deze algemene voorwaarden specifiek worden genoemd en omschreven

Artikel 5. Informatie aan en van derden

5.1 Toetsing

HorecaCrowdfunding.nl is bevoegd voor de beoordeling van de financiële positie van de kredietnemer informatie in te winnen bij derden, waaronder begrepen bureaus die de kredietwaardigheid beoordelen.

5.2 Privacy

Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de website van HorecaCrowdfunding.nl zijn anoniem indien dit door de kredietnemer gewenst is. HorecaCrowdfunding.nl verplicht geen vermelding van privéverwijzing of verwijzing naar de onderneming.

5.3 Anonimiteit

In de Overeenkomst zullen investeerders anoniem blijven. Voor het definitief tot stand laten komen van de Overeenkomst zullen de personalia van de kredietnemer in deze overeenkomst wel zichtbaar gemaakt worden, echter dit alleen voor investeerders.

5.4 Commercie

Het staat HorecaCrowdfunding.nl vrij gegevens van deelnemers te gebruiken voor overige commerciële doeleinden.

Artikel 6. Rente

6.1 Bepaling van de rente

De kredietnemer zal middels de website de rente bepalen die hij bereid is te betalen voor de gewenste kredietfaciliteit. De kredietnemer heeft de vrijheid deze rente éénmalig zonder verdere bijkomstige kosten, gedurende de vastgestelde looptijd (uitsluitend naar boven) bij te stellen, indien blijkt dat de gewenste lening niet wordt volgeschreven tegen de eerdere voorwaarden. De investeerder kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de rente. Indien de rente is bepaald en de lening is volgeschreven, zal de rente gedurende de looptijd van de lening niet wijzigen, tenzij in overleg met betrokkenen, in geval van nalatigheid, andere voorwaarden worden afgesproken.

6.2 Renteberekening

De rente zal berekend worden over het aantal werkelijk verstreken dagen.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Investeringen

Kredietgever kan binnen 24 uur van volledige funding van het project per email een investering annuleren. Na volledige inschrijving van het krediet en ondertekening van de Overeenkomst zal de investeerder gevraagd worden zijn toegezegde middelen over te maken op de daarvoor bestemde rekening van HorecaCrowdfunding.nl. middels een AcceptEmail. Na ontvangst van de volledig toegezegde som zal HorecaCrowdfunding.nl verplicht zijn deze binnen 5 werkdagen beschikbaar te stellen aan de kredietnemer.

7.2 Betalingen

1 maand na ontvangst van de leensom zullen er middels automatische incasso de rente -en aflossingsverplichtingen door HorecaCrowdfunding.nl zoals deze zijn vastgelegd in het betaalschema van de overeenkomst, worden geïnd. HorecaCrowdfunding.nl zal deze rente -en aflossingsverplichtingen per maand doorboeken aan de investeerders. Over de periode tussen de ontvangsten vanuit de kredietnemer en de investeerders wordt geen extra rente uitgekeerd.

Artikel 8. Tarieven

8.1 Kredietnemer en behandeling

Alvorens overgegaan wordt tot een persoonlijk gesprek is de kredietnemer een éénmalig bedrag verschuldigd, hetgeen door HorecaCrowdfunding.nl zal worden vastgesteld. 

8.2 Kredietnemer en afsluit- / beheersfee

De behandelingskosten bedragen voor de kredietnemer éénmalig 5 % over het gefinancierde bedrag tot € 200.000 met een minimum van € 4.000. Over het meerdere boven € 200.000 wordt 3 % in rekening gebracht. Deze fee zal direct verrekend worden met de boeking na vrijgave van het krediet.

8.3 Investeerder en beheersfee

De investeerder zal geen andere kosten gefactureerd krijgen dan een éénmalig behandelingsfee van 1 % over de gedane investering. Deze kosten zullen automatisch in rekening gebracht worden bij de eerste uitbetaling van de annuïteit. De investeerder zal geen kosten in rekening gebracht worden voor het aanmaken dan wel aanhouden van een profiel.

8.4 Overige kosten

Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag kunnen worden verhaald op de kredietnemer voor zover deze aan hem / haar zijn toe te rekenen. In dit verband zullen ook de bijkomende kosten voor incassobureaus voor rekening komen voor de kredietnemer.

Artikel 9. Vervroegde aflossing / opeisbaarheid

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het kredietnemer toegestaan vervroegd geheel dan wel gedeeltelijk af te lossen. Algehele aflossing kan alleen door het voldoen van de volledige openstaande (vaste) aflossingstermijnen. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen.  Bij algehele vervroegde aflossing betaalt de ondernemer éénmalig 2% over het geleende bedrag bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de investeerders inclusief het resterende af te lossen bedrag. Daarnaast betaalt de ondernemer een éénmalige administratieve fee aan Horeca Crowdfunding Nederland voor de afwikkeling.  Bij gedeeltelijke vervroegde aflossing vindt er derhalve geen compensatie plaats in betaalde rente over de hoofdsom. Het is de schuldeiser niet toegestaan de nog openstaande vorderingen vervroegd op te eisen, behalve indien de kredietnemer het gehele openstaande bedrag vervroegd heeft ingelost. Indien er sprake is van een mogelijke niet nakoming van uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en de vordering uit handen gegeven wordt aan een gerechtsdeurwaarder, zullen tussen betrokken partijen mogelijkerwijs nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, die in plaats gesteld worden van de eerder in de Overeenkomst opgestelde voorwaarden.

Aanvullingen op artikel 9 zijn:

9.1 Overlijden van kredietnemer

In geval van overlijden van de kredietnemer is het voor de erven mogelijk om tegen betaling van de nog openstaande rente -en aflossingsverplichting over te gaan tot algehele vervroegde aflossing. Ook in dit geval is gedeeltelijke aflossing dus toegestaan.

9.2 Conservatoir of executoriaal beslag

In het geval er conservatoir of executoriaal beslag gelegd wordt op alle of een belangrijk gedeelte van de goederen van de kredietnemer, dan wel alle of een belangrijk gedeelte van zijn goederen worden vervreemd, bezwaard, onteigend of zijn tenietgegaan, houdt schuldeiser zich het recht voor de gehele vordering, inclusief rente ter genoegdoening van de investeerders vervroegd op te eisen.

9.3 Verkoop van de onderneming

In geval van verkoop van de onderneming waarmee de kredietnemer zich heeft ingeschreven op HorecaCrowdfunding.nl wordt de kredietnemer verplicht om tegen betaling van de nog openstaande aflossingsverplichting over te gaan tot vervroegde aflossing.

Artikel 10. Uitsluitingen deelname

Om als kredietnemer of investeerder in aanmerking te komen moet men voldoen aan de hier volgende voorwaarden:

10.1 Investeerders

· Investeerders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersoon zijn.

· Investeerders moeten de Nederlandse of Belgische nationaliteit bezitten en moeten in Nederland en/of België woonachtig zijn.

· Investeerders moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

· Investeerders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

 10.2 Kredietnemers

· Kredietnemers kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn, mits zij woonachtig dan wel gevestigd zijn in Nederland.

· Kredietnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

· Kredietnemers dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

10.3 Meerdere aanvragen

Tenzij anders is afgesproken met HorecaCrowdfunding.nl zullen hernieuwde kredietaanvragen van bestaande relaties binnen 6 maanden na aanvang van een eerder via HorecaCrowdfunding.nl verstrekt krediet niet gehonoreerd worden.

Artikel 11. Bepaling profiel

11.1 Anonimiteit

Profielen van kredietnemers zullen na screening op de website geplaatst worden. Specifieke verwijzingen zijn met akkoord van kredietnemer op te nemen in de onderbouwing van de aanvraag.

11.2 Hoofdsom, rente, looptijd en toelichting

Na acceptatie is het aan kredietnemer(s) om de hoofdsom, rente en looptijd van de aangevraagde lening te bepalen alsmede een toelichting op de kredietbehoefte te geven. De hoofdsom kent een minimum van € 50.000,-. De rente is door kredietnemer volledig vrij te bepalen en de looptijd van de lening dient altijd in maanden afgerond te worden en dient minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden te bedragen. Toelichtingen op de kredietbehoefte zijn openbaar en zullen niet redactioneel gescreend worden. Wel moet opgemerkt worden dat pornografische, discriminerende en de fatsoensnorm overschrijdende toelichtingen altijd door HorecaCrowdfunding.nl verwijderd kunnen worden. Kredietvragen waarmee wordt getracht te voorzien in de totstandkoming van illegale praktijken zullen niet worden toegestaan.

11.3 Risicoclassificatie

HorecaCrowdfunding.nl zal aan de hand van financiële gegevens en screening van de ondernemer / kredietnemer de risicoclassificatie berekenen en zal deze voor een ieder zichtbaar aan het profiel toevoegen. De door HorecaCrowdfunding.nl berekende risicoclassificatie is eenzijdig bepaald en kan niet worden aangepast door kredietnemer en zal gedurende de looptijd van de lening onveranderd blijven.

HorecaCrowdfunding.nl kan bij de bepaling van de risicoclassificaties niet verantwoordelijk gesteld worden, indien deze op basis van onvolledige of valse bescheiden tot stand is gekomen.

De bepaling van een risicoclassificatie gebeurt éénmalig en wordt uitgevoerd voorafgaand aan de publicatie op de website. Gedurende de looptijd van de lening kan HorecaCrowdfunding.nl er niet voor verantwoordelijk gehouden worden indien de afloscapaciteit door gewijzigde omstandigheden bij de kredietnemer verbetert dan wel verslechtert. HorecaCrowdfunding.nl voert gedurende de looptijd van de lening geen aanvullende screening uit en zal de afgegeven classificatie derhalve niet wijzigen.

11.4 Omschrijving risicoclassificaties

HorecaCrowdfunding.nl bepaalt de kredietwaardigheid van de kredietnemers aan de hand van normeringen zoals deze onder andere zijn vastgesteld door de VFN. Op basis van deze berekening wordt de maximale leencapaciteit vastgesteld. Op basis van deze leencapaciteit hanteert HorecaCrowdfunding.nl de volgende verschillende classificaties:

 

**            Zeer speculatief (vrije kasstroom 10%-25% van de annuïteit)

***           Speculatief (vrije kasstroom 25%-50% van de annuïteit)

****         Offensief (vrije kasstroom 50%-75% van de annuïteit)

*****       Behoedzaam (vrije kasstroom > 75% van de annuïteit)

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horecaondernemingen worden standaard additionele voorwaarden gesteld. Dit betreft onder andere toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca adviseur) en de toekenning van een accountantskantoor. Startende horecaondernemingen krijgen in principe automatisch de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend.

DEEL VOOR KREDIETNEMER

Artikel 12. Vereisten kredietnemer

12.1 Leeftijd en afkomst

Kredietnemers moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en tevens woonachtig zijn in Nederland. De minimale leeftijd om voor kredietneming in aanmerking te komen is 18 jaar op het moment van de aanvraag. Kredietnemers kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn en dienen handelingsbekwaam en bevoegd te zijn.

12.2 Omvang krediet

Er gelden geen maximale voorwaarden ten aanzien van de hoogte van de gewenste financiering. Minimaal dient een financiering € 50.000,- te bedragen.

12.3 Looptijd krediet

De looptijd van de door kredietnemer gewenste lening bedraagt minimaal 6 maanden en maximaal 72 maanden.

12.4 Betalingen door kredietnemer

Betalingen dienen ten behoeve van schuldeiser te geschieden binnen de daartoe gestelde en/of overeengekomen betalingstermijn(en). Kredietnemer is door enkel het verloop van de voor de betreffende verplichting overeengekomen termijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van een uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag is de kredietnemer over het niet of niet-tijdig betaalde bedrag gedurende de tijd dat hij niet nakomt een dagelijkse opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Overeenkomst.

Bij stornering van een incasso of bij niet-tijdige en/of niet-volledige betaling van het maandelijkse rente- en/of aflossingsbedrag worden daarvoor aan kredietnemer bijkomende administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% van de maandelijkse annuïteit met een minimum van € 100,00 van het gestorneerde bedrag of niet-tijdig en/of niet-volledig betaalde bedrag.

Indien kredietnemer binnen een termijn van twee weken zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is schuldeiser (en/of zijn lasthebber/gevolmachtigde) gerechtigd alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat. Al de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van kredietnemer. Deze kosten omvatten mede de door schuldeiser in en buiten rechte gemaakte kosten (met inbegrip van de redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten). De buitengerechtelijke incassokosten worden reeds nu voor alsdan vastgesteld op ten minste vijftien procent (15%) van de opeisbare bedragen die de kredietnemer aan schuldeiser(s) verschuldigd is met een minimum van € 100,00 exclusief omzetbelasting.

Artikel 13. Vervroegde opeising

In de volgende gevallen is al hetgeen kredietnemer nog uit hoofde van de Overeenkomst en/of anderszins aan schuldeiser verschuldigd is (waaronder begrepen de toekomstige en nog niet vervallen termijnen aan rente en aflossing) direct en ineens opeisbaar:

a. indien kredietnemer een vervallen rente en/of aflossingstermijn niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan;

b. indien kredietnemer is verhuisd naar een gebied buiten Nederland dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat kredietnemer binnen enkele maanden Nederland permanent zal verlaten;

c. bij overlijden van de kredietnemer of één hunner;

d. indien schuldeiser gegronde vrees/reden heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet door kredietnemer zullen worden nagekomen;

e. bij conservatoir of executoriaal beslag op alle of een deel van de goederen van kredietnemer, dan wel indien alle of een belangrijk deel van de goederen van kredietnemer zijn/worden vervreemd, bezwaard, onteigend, of teniet zijn gegaan dan wel indien kredietnemer boedelafstand doet;

f. indien kredietnemer in staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van kredietnemer surseance van betaling is verleend dan wel ten aanzien van kredietnemer de schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) van toepassing is verklaard;

g. indien kredietnemer HorecaCrowdfunding.nl en/of kredietgever/schuldeiser, met het oog op het aangaan van de Overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat kredietgever/schuldeiser de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien hem/haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest.

In al de hierboven genoemde gevallen is kredietgever/schuldeiser of haar lasthebber/gevolmachtigde gerechtigd betaling ineens te eisen van het krachtens de Overeenkomst verschuldigde, te vermeerderen met vertragingsrente daarover. Deze vertragingsrente is gebaseerd op het effectieve kredietvergoedingspercentage van de onderliggende Overeenkomst

Artikel 14. Profiel

14.1 Kosten

Ten behoeve van publicatiekosten dient kredietnemer eenmalig een nota te voldoen alvorens het profiel wordt geplaatst. Indien de aanvraag is gepubliceerd en is volgeschreven en kredietnemer ziet alsnog af van de kredietsom dan brengt Horeca Crowdfunding Nederland 5 % van het volgeschreven bedrag in rekening bij de kredietnemer.

14.2 Risicoclassificatie

Kredietnemer dient door HorecaCrowdfunding.nl zijn of haar kredietwaardigheid beoordeeld te krijgen waarmee HorecaCrowdfunding.nl het profiel zal uitbreiden met het door HorecaCrowdfunding.nl berekende risicoclassificatie. Deze classificatie wordt eenzijdig door HorecaCrowdfunding.nl bepaald en kan niet weersproken worden. Kredietnemer verplicht zich om conveniërende bescheiden aan te leveren op basis waarvan HorecaCrowdfunding.nl de kredietwaardigheid kan bepalen, zijnde recente inkomensgegevens, schuldposities (BKR), vermogenscomponenten en woonlasten. In geval van een kredietaanvraag door een onderneming of stichting zal om conveniërende jaarcijfers, alsmede inschrijving Kamer van Koophandel worden verzocht. Deze opsomming is niet limitatief en kan in voorkomende gevallen uitgebreid worden. Indien er zaken in het verleden hebben gespeeld die van invloed kunnen zijn op de beoordeling (bijvoorbeeld een faillissement) dient HorecaCrowdfunding.nl hier altijd van in kennis gesteld te worden.

14.3 Looptijd, rente, profilering

Kredietnemer geeft aan welke rente en looptijd gewenst is en deze zal conform wens van kredietnemer opgevoerd worden in het profiel. Voor gehanteerde rentes zijn de wettelijke vereisten voorgeschreven. Begeleidende teksten waarmee het profiel wordt voorzien en waarmee de kredietbehoefte wordt onderbouwd dienen door kredietnemer aangedragen te worden.

Artikel 15. Meerdere kredieten

Het is kredietnemer toegestaan meerdere kredieten af te sluiten mits deze door HorecaCrowdfunding.nl als verantwoord worden gezien. Een nieuwe aanvraag leidt tot een nieuwe beoordeling van de risicoclassificatie. Tenzij anders is afgesproken kan een hernieuwde aanvraag pas na 6 maanden na aanvang van een eerder verstrekte lening in behandeling genomen worden. Kredietnemer kan nooit tegelijkertijd ook als investeerder deelnemen.

Artikel 16 Leningovereenkomst

Na acceptatie van een kredietaanvraag door HorecaCrowdfunding.nl en na inschrijving van potentiële investeerders dient kredietnemer akkoord te gaan met de aan hem gezonden leningovereenkomst alsmede betaalschema. Indien de leningovereenkomst getekend retour is zal investeerders gevraagd worden toegezegde middelen te boeken, waarna de lening uiteindelijk geformaliseerd kan worden.

Artikel 17 Vervroegde aflossing

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is het kredietnemer toegestaan vervroegd geheel dan wel gedeeltelijk af te lossen. Aflossing kan alleen door het voldoen van een deel of de volledige openstaande (vaste) termijn bedragen. Bij vervroegde aflossing vindt er derhalve geen compensatie plaats in betaalde rente over de hoofdsom. Het is de schuldeiser niet toegestaan de nog openstaande vorderingen vervroegd op te eisen, behalve indien de kredietnemer het gehele openstaande bedrag vervroegd heeft ingelost. Indien er sprake is van een mogelijke niet nakoming van uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en de vordering uit handen gegeven wordt aan een gerechtsdeurwaarder, zullen tussen betrokken partijen mogelijkerwijs nieuwe betaalafspraken worden gemaakt, die in plaats gesteld worden van de eerder in de Overeenkomst opgestelde voorwaarden.

Artikel 18 Overdraagbaarheid

De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn nimmer overdraagbaar aan derden. Betalingen van rente -en aflossingsverplichtingen kunnen geschieden via derden rekeningen, echter de schuld zal te allen tijde bij de initiële kredietnemer liggen. In geval van echtscheiding van gehuwde kredietnemer(s) zullen beide echtlieden primair aansprakelijk gehouden worden voor de nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 19 Overige verplichtingen

19.1 Nakoming

Kredietnemer verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarvan de rente en aflossing geïncasseerd worden. Indien kredietnemer niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient kredietnemer dit uiterlijk binnen 30 dagen door te geven aan HorecaCrowdfunding.nl. Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient kredietnemer dit tijdig aan HorecaCrowdfunding.nl door te geven.

19.2 Inzage

Ter beoordeling van de kredietaanvraag verplicht kredietnemer relevante bescheiden aan te leveren op basis waarvan de kredietwaardigheid beoordeeld kan worden. Deze bescheiden dienen volledig en onbetwistbaar te zijn.

19.3 Openbaarheid

Profielen, overeenkomsten en betaalschema's zullen nimmer door HorecaCrowdfunding.nl openbaar gemaakt worden, tenzij de wet daartoe verplicht. Kredietnemer verplicht zich tot het in stand houden van deze anonimiteit en mag de identiteit van zichzelf niet openbaar maken via de website. Kredietnemer zal geen inzage verkrijgen in de afkomst van de beschikbaar gestelde middelen.

19.4 Overige rechtspersonen

Verenigingen, coöperaties, naamloze en besloten vennootschappen alsmede stichtingen kunnen fungeren als kredietnemer, mits zij aan alle wettelijke vereisten voldoen. Tevens moeten zij een inschrijving hebben in de Kamer van Koophandel en de verplichting hebben een jaarverslag te publiceren. Indien relevante jaarverslagen niet voorhanden zijn, dient er een geformaliseerde begroting opgesteld te worden, voorzien van een uitgewerkt businessplan. Zonder genoemde bescheiden komen rechtspersonen niet in aanmerking voor kredietneming.

Artikel 20 Inschrijving

20.1 Inschrijvingssom

HorecaCrowdfunding.nl kan op geen enkele wijze garanderen dat op basis van het profiel een aangevraagde lening daadwerkelijk wordt volgeschreven. Na de theoretische inschrijving zal HorecaCrowdfunding.nl investeerder verzoeken de toegezegde middelen over te boeken en de kredietnemer de Overeenkomst ter ondertekening toezenden. De gelden zullen op een rekening gestald worden, totdat volledige inschrijving gerealiseerd is waarna - als de Overeenkomst dan ondertekend is - binnen 5 werkdagen de middelen doorgeboekt zullen worden.

20.2 Inschrijvingsduur

Het profiel wordt voor een duur van 60 dagen op de website geplaatst. Indien binnen deze periode geen minimale inschrijving van 90% is gerealiseerd zal het profiel ingetrokken worden en kan de kredietnemer tegen gewijzigde kenmerken de lening laten herplaatsen.

DEEL VOOR KREDIETGEVER

Artikel 21 Beschikbaarstelling

Kredietgever kan via de website zijn of haar keuze voor het gewenste project aangeven. Investeringen kunnen geannuleerd worden, enkel binnen 24 uur na volledige funding. Zodra het aangegeven project is volgeschreven en kredietgever daarvan schriftelijk bericht heeft ontvangen, wordt kredietgever geacht zijn toegezegde middelen binnen 5 werkdagen te hebben overgemaakt.

Zijn de toegezegde middelen niet binnen de gestelde termijn van de kredietgever ontvangen dan is kredietgever in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is HorecaCrowdfunding.nl gerechtigd de investeringsovereenkomst met kredietgever op te zeggen en aan kredietgever ter zake een direct opeisbaar bedrag aan schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van 10% van de toegezegde middelen, zonder dat HorecaCrowdfunding.nl daarbij afziet van het recht om namens belanghebbenden verdere schade van de kredietgever te vorderen.

Artikel 22 Uitbetaling en opeisbaarheid

Na beschikbaarstelling van de toegezegde middelen zullen kredietgevers rente en aflossing zo snel mogelijk nadat de eerste incasso bij kredietnemer is uitgevoerd ontvangen. Onder voorwaarde van tijdige betaling door kredietnemer geschieden betalingen per maand conform het beschikbaar gestelde betaalschema. Vervroegde uitbetaling van termijnen of eerdere terugbetaling van totale uitbestede tegoeden zijn niet toegestaan, behoudens de in de algemene voorwaarden genoemde gevallen.

HorecaCrowdfunding.nl zal -voor zover zij als lasthebber/gevolmachtigde van kredietgever/schuldeiser kan optreden - al de vorderingen uit hoofde van de uit de kredietnemersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zo nodig opeisen en doen laten incasseren middels het inschakelen van een incasso- of deurwaarders- of advocatenkantoor.

Indien HorecaCrowdfunding.nl in het kader van een door kredietgever/schuldeiser aan haar gegeven last/volmacht - om in belang en voor rekening van de kredietgever/schuldeiser de vorderingen op kredietnemer te incasseren - van de ter zake ingeschakelde raadslieden voorschotnota's of andere nota's ontvangt betreffende de kosten verbonden aan (buiten)gerechtelijke maatregelen, dan is kredietgever verplicht op eerste verzoek haar aandeel in deze nota's binnen 14 dagen na opgave daaraan aan HorecaCrowdfunding.nl te voldoen.

Betalingen die HorecaCrowdfunding.nl ten behoeve van de schuldeiser/kredietgever rechtstreeks ontvangt van de kredietnemer of via de ingeschakelde raadslieden worden binnen vijf werkdagen na ontvangst doorgestort naar de betreffende kredietgever. HorecaCrowdfunding.nl is gerechtigd de door haar ten behoeve van de schuldeiser/kredietgever gemaakte onkosten ter zake de (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen te verrekenen met de door haar ten behoeve van de schuldeiser/kredietgever ontvangen bedragen.

HorecaCrowdfunding.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor renteverlies door mogelijke vertragingen tussen het incasseren van de leentermijnen enerzijds en het uitboeken van de investeringstermijnen anderzijds, die ontstaan zijn door vertragingen in het betalingsverkeer tussen banken en/of storneringen en/of mogelijke verkeerde informatieverschaffing van leners dan wel investeerders die niet voorzien hadden kunnen worden door HorecaCrowdfunding.nl.

Artikel 23 Website

23.1 Profiel

Binnen de website zal de kredietgever een eigen "mijn Horeca-Funding " krijgen. Deze "mijn Horeca-Funding " is strikt persoonlijk en niet voor derden zichtbaar.

23.2 Vertrouwelijkheid

Binnen de website zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de inschrijving op geldleningen zal gebruikt gemaakt worden van anonieme kenmerken.

23.3 Vrije keuze

Kredietgever bepaalt zonder verdere tussenkomst zelf de projecten waarop geïnvesteerd wordt. Alle geselecteerde projecten zullen zichtbaar gesteld worden op de persoonlijke omgeving. De kredietgever kan geen invloed uitoefenen op de hoogte of looptijd van de gekozen lening. HorecaCrowdfunding.nl zal niet adviseren om een optimale spreiding te bewerkstelligen anders dat HorecaCrowdfunding.nl adviseert het te investeren vermogen over minimaal 5 projecten te spreiden.

23.4 Contact

HorecaCrowdfunding.nl stelt geen faciliteiten beschikbaar met betrekking tot het tot stand laten komen van een contact tussen kredietnemer en kredietgever en zal nimmer persoonsgegevens namens kredietgever overleggen, tenzij de wet daartoe verplicht.

Artikel 24 Overeenkomst

Ten behoeve van het formaliseren van de lening zal er een overeenkomst (ook wel schuldbekentenis) worden opgesteld. De kredietnemer dient deze voor akkoord ondertekend te hebben alvorens deze aan kredietgever verstrekt zal worden. De overeenkomst ziet toe op de nakoming van de verplichtingen en zal worden voorzien van het betaal / incassoschema. De schuldbekentenis behoeft door kredietgever niet voor akkoord te worden ondertekend. Na overboeking van de toegezegde middelen wordt de kredietgever geacht akkoord te zijn gegaan met de schuldbekentenis, algemene voorwaarden en betaalschema's.

Artikel 25 Toevertrouwd vermogen

25.1 Maximaal vermogen

Het is kredietgever niet toegestaan tevens als kredietnemer te fungeren. Particuliere kredietgevers kunnen maximaal € 80.000,- op enig moment aan uitstaand vermogen hebben ondergebracht via HorecaCrowdfunding.nl. Het vermogen moet afkomstig zijn van natuurlijke personen en mag niet een zakelijk kenmerk hebben. HorecaCrowdfunding.nl brengt geen advies uit over de verschillende mogelijkheden waarop een rendement geoptimaliseerd kan worden, maar adviseert wel het geïnvesteerde vermogen over minimaal 5 projecten te spreiden om zodoende de mogelijke uitval tot een minimum te beperken.

Investeringen vanuit een rechtspersoon zijn niet aan een maximum gebonden. De genoemde € 80.000,- grens geldt dus niet indien de investering vanuit een onderneming wordt gedaan.

25.2 Rekening en doorboeking

Na overboeking door de kredietgever van de toegezegde middelen zullen deze op een door HorecaCrowdfunding.nl beheerde rekening gestald worden. HorecaCrowdfunding.nl streeft ernaar om na overboeking van de toevertrouwde middelen deze binnen 5 dagen naar kredietnemer te hebben overgeboekt.

25.3 Niet volledige inschrijving

HorecaCrowdfunding.nl zal pas een verzoek tot overboeking doen, zodra de lening theoretisch is volgeschreven.

25.4 Overlijden kredietgever

Indien gedurende de uitkeringsperiode kredietgever komt te overlijden valt het op dat moment nog openstaande geïnvesteerde bedrag in de nalatenschap. Na ontvangst van de hiervoor benodigde stukken zal de uitkering gecontinueerd worden aan de rechtmatige nabestaanden. Volledige opeisbaarheid van de op dat moment openstaande totale vordering is niet mogelijk. In voorkomende gevallen zal de investeringsovereenkomst aangepast worden en op naam gesteld worden van de nabestaanden.

SLOTBEPALING

Artikel 26 Rechts -en forumkeuze

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen (kredietnemer, kredietgever en/of HorecaCrowdfunding.nl) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

HorecaCrowdfunding.nl gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. Kredietnemers en kredietgevers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. HorecaCrowdfunding.nl houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.