Horeca Crowdfunding Nederland

Investeren

1 Nederland Crowdfunding Erkend lid banner breed

Via Horeca Crowdfunding Nederland leent u, tezamen met andere investeerders, geld uit aan Nederlandse bedrijven die actief zijn in de horeca (gelieerde) sector. Dit kunnen zowel startende als reeds gevestigde horeca-ondernemingen zijn. Als investeerder weet u dus concreet aan wie u uw geld gaat uitlenen en kunt u de bedrijven (naar wens) zelf bezoeken. De rente-en aflossingsverplichtingen worden op maandbasis voldaan, zodat verstrekt risicodragende kapitaal gedurende de looptijd afneemt. Naast een financieel rendement bieden de meeste horeca-ondernemers via dit platform ook een rendement in natura. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De investeerder geniet van de gastvrijheid en de besteding komt weer ten goede aan het rendement van de onderneming, waarmee de financieringslasten betaald kunnen worden. 

(Potentieel) investeerders kunnen zich alvast registreren via deze link. Registratie verplicht u tot niets.  

Risico

Investeren brengt risico met zich mee. Dat dient helder te zijn. Indien de horeca-ondernemer onvoldoende kasstromen realiseert om aan de kapitaalsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen, dan heeft dit gevolgen voor de lopende verplichtingen richting de investeerders. Gedurende de looptijd van de financiering loopt de investeerder dus de kans dat het volledige geïnvesteerde bedrag of een gedeelte daarvan verloren gaat. Wij adviseren investeerders met klem om investeringen gespreid te verrichten. Hiermee wordt het risico verlaagd. Doordat er sprake is van een annuïtair krediet wordt het risico, naarmate de looptijd vordert, wel steeds lager. Horeca Crowdfunding Nederland tracht de risico's van de investering, voor zover mogelijk, op voorhand in kaart te brengen en te beoordelen. De beoordeling geschiedt o.a. op basis van de ingediende plannen, de kenmerken van de onderneming en de kenmerken van de horeca-ondernemer. Het door ons beoordeelde risico wordt transparant zichtbaar gemaakt bij de betreffende gepubliceerde aanvraag. De kredietnemer is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Tevens neemt Horeca Crowdfunding Nederland (in tegenstelling tot andere platformen) de verpanding op de inventaris. De zekerheden worden vastgelegd in de kredietovereenkomst.

Aflossing

De ondernemer lost op maandbasis af gedurende de looptijd van de financiering. De kredietnemer kan (vrijwillig) vervroegd aflossen. Dit kan uitsluitend indien er geen achterstanden zijn (ontstaan) in de aflossings- en renteverplichtingen.  Bij vervroegde aflossing betaalt de ondernemer éénmalig 2% over het geleende bedrag bij aanvang. Deze 2% wordt direct uitbetaald aan de investeerders inclusief het resterende af te lossen bedrag. Daarnaast betaalt de ondernemer een éénmalige administratieve fee aan HCN voor de afwikkeling. 

Risico (sterren)classficatie

Gepubliceerde projecten krijgen een risico (sterren) classficatie toegekend. De classificatie wordt gebaseerd op de mate waarin de horeca-onderneming in staat lijkt te zijn om aan de financieringsverplichtingen (de maandelijkse annuïteit) te voldoen. Hierbij zijn vier classificaties mogelijk varierend van 2 tot maximaal 5 sterren. De sterren zeggen uitsluitend iets over de te verwachten aflossingscapaciteit en niets over de kwaliteit van het concept. In principe kan dit vergeleken worden met de bekende Benelux Hotelclassificatie. Een vijfsterren niveau betekent niet automatisch dat de servicegraad en/of de kwaliteit van de keuken gegarandeerd is. Een luxe boutique hotel zonder sterren hoeft tegelijkertijd niet onder te doen aan een 4 of 5 sterren hotel.

Hieronder vindt u een verklaring van de sterrenclassificatie:

**          zeer speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 10%-25% van de jaarlijkse annuïteit)

***        speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 25%-50% van de jaarlijkse annuïteit)

****      gematigd speculatief (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom 50%-75% van de jaarlijkse annuïteit )

*****    behoedzaam (geprognosticeerde jaarlijkse vrije kasstroom > 75% van de jaarlijkse annuïteit)

Een rating is niets anders dan een beoordeling van de kredietwaardigheid van een kredietnemer (ondernemer) of, anders gezegd, van de kans dat de ondernemer zijn schuld terug zal kunnen betalen. Uiteraard is de toe te kennen rating aan de ondernemer en zijn onderneming van invloed op de kansen voor het verkrijgen van financiering en de voorwaarden die hierbij gelden. Om een rating toe te kennen, vraagt HCN om gegevens. Hieruit volgt de rating welke aanduidt welk risicoprofiel op een kredietnemer van toepassing is. Bij de toekenning van een rating wordt een rente geadviseerd. De geadviseerde rente is als volgt:

**              zeer speculatief, geadviseerde rente: 7%-11%

***            speculatief, geadviseerde rente: 6%-10%

****          gematigd speculatief, geadviseerde rente: 5%-9%

*****        behoedzaam, geadviseerde rente: 4%-8%

De vermelde rentes zijn een indicatie en zijn uiteraard afhankelijk van de door ons bepaalde risicoclassificatie. Investeerders zullen immers gecompenseerd willen worden voor hun investering in meer risicovolle crowdfunding projecten. Investeerders zullen altijd kijken naar het te behalen rendement in combinatie met het risico wat zij lopen over de gedane investering. 

Starters

Aan financieringen die betrekking hebben op startende horeca-ondernemingen worden standaard additionele voorwaarden gesteld. Dit betreft o.a de toekenning van een starterscoach (een ervaren horeca-adviseur) en de toekenning van gerenommeerd accountantskantoor. Startende horeca-ondernemingen krijgen in principe ook automatisch de hoogste risicoclassificatie (**) toegekend.

Wij adviseren investeerders om (bij meerdere investeringsprojecten) aan verantwoorde risicospreiding te doen. Het maximale investeringsplafond per investeerder bedraagt € 80.000 voor particuliere investeerders. Daarnaast adviseren wij u om slechts een verantwoord deel van uw totale vermogen te investeren. De investeerder loopt tenslotte het risico dat het geïnvesteerde bedrag (deels of volledig) verloren gaat.

Rendement

De ondernemer die een krediet via het platform aanvraagt, bepaalt het rendement van de investering. Het geboden rendement wordt toegepast op de geïnvesteerde bedragen. Horeca Crowdfunding Nederland houdt bij de investeerder éénmalig een bemiddelingsfee in van 1% over het totale geïnvesteerde bedrag. Deze inhouding geschiedt bij de eerste uitbetaling van de eerste rente- en aflossingstermijn(-en). U kunt met dit rekenmodel de maandelijkse annuïteit bij een specifieke investering eenvoudig berekenen. Indien u een indicatie wenst van de aflossings- en rentedelen binnen de annuïteit dan kunt u dit rekenmodel gebruiken.

Voordat u besluit om te gaan investeren in de gepubliceerde projecten adviseren wij u om de algemene voorwaarden door te nemen. Een model akte van lening kunt u hier downloaden.

'Mijn Horeca Funding'

Geregistreerde investeerders kunnen inloggen op de 'Mijn Horeca Funding' pagina. Via deze persoonlijke pagina hebben investeerders inzichten in de geïnvesteerde bedragen per project, de aflossingsschema's en de jaaroverzichten. Let op: de aflossingsschema's per project worden pas zichtbaar nadat de eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden.

Automatisch investeren

Ons platform biedt investeerders de mogelijkheid om automatisch te investeren in projecten die aan de gewenste criteria voldoen. Automatisch investeren kan ingesteld worden in de 'Mijn Horeca Funding' pagina. Aan automatisch investeren worden wel aanvullende voorwaarden gesteld. Zo kan een automatische investering uitsluitend worden geannuleerd op het moment dat een project nog niet voor 100% is gefund. Is een project wel voor 100% gefund dan kan de automatische investering dus niet meer worden geannuleerd. Indien er twee keer een automatische investering wordt geannuleerd, dan komt deze optie te vervallen voor de betreffende investeerder. Automatische investeringen die ingevoerd zijn voor publicatie van een project worden meegenomen. Automatische investeringen die worden aangemaakt op het moment dat een project al loopt worden niet meer verwerkt voor dat specifieke project. HCN kan tevens besluiten om de automatische investeringen niet te verwerken in een project, indien het te financieren bedrag te laag is. Dit is het geval als het bedrag aan automatische investeringen hoger is dan het gevraagde te financieren bedrag.