Horeca Crowdfunding Nederland

Klachtenregeling

REGLEMENT INZAKE BEHANDELING VAN KLACHTEN

Dit reglement heeft betrekking op klachten over het handelen van aan Horeca Crowdfunding  Nederland (hierna HCN) verbonden medewerkers. Het treedt in werking op 1 januari 2014.

Onder ‘Klacht’ wordt in dit reglement verstaan: iedere schriftelijke kennisgeving van gedragingen, die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving, beroeps- en gedragsregels of overeenkomsten tussen HCN en Klager.

Onder ‘Klager’ wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Klacht op grond van dit reglement indient.

Een ieder die wil klagen over de wijze waarop een aan HCN verbonden medewerker (m/v) zich in diens beroepsmatig handelen jegens hem heeft gedragen, dient de bestreden gedraging ter kennis te brengen van de directie van HCN.

Indien vervolgens de Klager van oordeel is dat de reactie van de direct betrokkene en/of het desbetreffende  directielied onbevredigend is, kan de Klager schriftelijk een Klacht indienen bij de Commissie Klachtbehandeling HCN. De Klager dient gemotiveerd aan te geven wanneer en hoe de kennisgeving geschied en welke reactie daarop is gevolgd, alsmede de redenen waarom Klager van oordeel is dat deze reactie onbevredigend is.

In het geval niet aan deze voorwaarden is voldaan, dient Klager gemotiveerd aan te geven waarom dat niet het geval is geweest.

De Klacht wordt ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de Klager; b. de naam van de medewerker op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft; c. de dagtekening; d. een omschrijving van de gedraging waartegen de Klacht is gericht; e. een beschrijving van de klachtwaardigheid van de gedraging.

Eventuele stukken waar Klager zich op beroept dienen in kopie aan de Klacht gehecht te zijn. In de Klacht dient een duidelijke verwijzing naar (relevante passages in) die stukken opgenomen te zijn. Indien de Klacht in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de Klacht noodzakelijk is, draagt de Klager zorg voor een vertaling. De Klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de Klacht bevatten.

De Klacht kan ook een voorstel voor afwikkeling van de Klacht bevatten.

 De Commissie Klachtbehandeling bevestigt de ontvangst bij haar ingediende klaagschrift schriftelijk binnen tien werkdagen. De Commissie Klachtbehandeling zendt een Klacht die niet voor haar bestemd is of tot behandeling waarvan kennelijk een andere instantie bevoegd is op zo kort mogelijke termijn terug aan Klager. Het begeleidende schrijven vermeldt de reden van terugsturen.

De Commissie Klachtbehandeling is niet verplicht de Klacht in behandeling te nemen: a. indien zij betrekking heeft op een gedraging die door de indiening van een Klacht aan het oordeel van de klachtencommissie van de beroepsorganisaties of een klachtinstantie van een andere organisatie is onderworpen, dan wel onderworpen is geweest; b. indien zij betrekking heeft op beroepsmatig handelen dat langer dan drie jaar na constatering daarvan of langer dan zes jaar vóór indiening van de Klacht, heeft plaatsgevonden; c. zolang ter zake van de gedraging waarop de Klacht betrekking heeft een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is

Van het niet in behandeling nemen van de Klacht stelt de Commissie Klachtbehandeling Klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de Klacht schriftelijk in kennis.

Indien de Commissie Klachtbehandeling de Klacht in behandeling neemt, draagt zij zorg voor een zorgvuldige en behoorlijke behandeling daarvan. De behandeling van de Klacht geschiedt door een functionaris of functionarissen die niet bij de gedraging waarop de Klacht betrekking heeft, betrokken is of zijn geweest. Deze functionaris kan telefonisch of schriftelijk (ook per e-mail) contact opnemen met de Klager om een nadere toelichting op de Klacht te vernemen.

De Commissie Klachtbehandeling handelt de Klacht zo spoedig mogelijk af.

De Commissie Klachtbehandeling stelt de Klager en de medewerker op wiens gedraging de Klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar bevindingen inzake de Klacht.

De Klacht vervalt zodra Klager aan de Commissie Klachtbehandeling te kennen geeft dat de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, naar tevredenheid aan zijn Klacht tegemoet is gekomen.

De Commissie Klachtbehandeling draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten.

Het indienen van een Klacht en de behandeling daarvan leidt niet tot onderbreking van wettelijke verjarings- of vervaltermijnen. Het adres van de Commissie Klachtbehandeling HCN luidt:

Commissie Klachtbehandeling HCN

Postbus 30085

3001 DB ROTTERDAM